A NŐ FELELŐSSÉGE

A NŐ FELELŐSSÉGE

Részlet, Dr Hanish írásaiból:

„Ha mi az élettörvények tekintetében tisztába jövünk, vagyis tudomást szerzünk, akkor felismerjük azt miszerint a Természet összes erői alapjában véve nőies természetűek – fajtájúak és hogy minden teremtés egy szülést ábrázol és minden Természeterő magában birtokolja azt a képességet, hogy teremtőileg hasson, tehát hasonlít egy mechanizmushoz, ami csak egy kívülről ható erő által jut működésbe, vagy hozható folyamatba. Az összes Természeterők, Teremtői képességeket birtokolnak, avagy egy állandó öntermékenyítő állapotban találhatók, míg aztán az organikus fejlődés a legmagasabb tetőfokát – kifejlődését az emberi szervezetben eléri, mely a teremtés és fejlődés legfőbb – legnagyobb lehetőségeit magában foglalja.

Egy élő szerkezetben, miként az emberi test, különleges szerveknek kell (kifejlődnie,) jelen lenniük, amelyekkel a Teremtői Erők működni tudnak, s ennek következtében a szerveknek egy messze elágazó szisztémája, – rendszere kell kifejlődjék, melyek összefüggésben vannak a teremtői ténykedéssel.  A Női Szülőszervek közül mindegyiknek meg van az ő külön feladata ebben a teremtési folyamatban és minden szerveknek a harmonikus együttműködése egy újabb emberi test születésében csúcsosodik. Tehát egy embergyermek születése egy láncszerű kémiai összműködésnek, – teljesítménynek, az eredménye és a női szülőszervek képezik a laboratóriumot, vagy műhelyt, ahol az eredmény kialakul formát ölt.

Minden egyes Teremtésfokozatnak az eredménye a megfelelő szülőberendezések, vagy szervek közvetítésével jön létre, melyeknek női, vagy teremtői ereje a mérvadó, ez gyakorol döntő befolyást a teremtői eredményre, a lélekállapottal bezárólag. Mi kérdezzük is gyakran „Mi a célja a mi életünknek itt a Földön és pedig most ebben az időben?” Nemde a mi testünk a lehető legfőbb legjobb eszköz Isten számára, hogy Ő magát kinyilatkoztassa: avagy, pedig a Legfőbbnek a működési helye? Ha pedig ez így van, akkor a Legfőbbnek a test által kell magát kifejeznie, vagy kinyilatkoztatnia: a teremtői ténykedéseknek, a szülőszervek által kell létrejönniük, s minden egyes embernek az ő magasabb képességeit, ezen szervek közvetítésével kell magasabb, teremtői tevékenységre fölhasználnia.

Ezért képviseli, ábrázolja az ember az állatvilágnak a legmagasabb fokozatát, míg aztán ő tudatára jut az ő magasabb képességeinek, a lelki képességekkel kezdődőleg. Amíg azok nincsenek fölélesztve, addig fejletlenül, terméketlenül, tehetetlenül, teremtőietlenül – meddőn maradnak. Ez a fölélesztés, vagy fölserkentés csak a szülőszervek teremtői működése által jön létre. Ha ezek a szervek csak fizikális – materiálisan ténykednek, akkor csak, miként az állatnál, a fajta szaporításának kedvére-javára szolgálnak, nem pedig az absztrakt, lelki és szellemi képességeknek, vagy a lélek- és szellemállapotnak a javára.

De, hát mi is az átszellemült élet? Ez egy olyan élet, amelynél a szellemi állapot, az ő hatalmát és erejét a szülőszervek közvetítésével működteti és eme szervek elem – és éteranyagait úgy alakítja, hogy az ember lelki és szellemi képességei fölélednek, hatékonnyá, mintegy újjászületetté válnak. Ez aztán Az Isteni Alchymiába, vagy aranycsinálás – művészetébe való beavatás, vagy bevezetés.

Ez az útja az újjászülöttségnek, vagy újjászületettségnek, egyetlen út a megmentődésre. Így a lélek meg van mentve, védelmezve van, mivel a testben egy otthonra, egy helyhez jutott, hogy az ő hatalmát, erejét és képességeit teremtői működéshez juttassa. Az elveszett lélek egy olyan lélek, amelyiknek nincs sehol egy támpontja, ahol ő működést kifejthessen: ő csak akkor éled fel a testben, ha az ő képességei működéshez juthatnak. Ő otthonra talált, vagy meg van mentve, ha ő a szülőszervek közvetítésével teremtőivé válhatik.

Ezért ez minden nő számára a helyes és fontos út, hogy ő magán dolgozzék, s így az ő lelki és szellemi erőit és képességeit a szülői szervek segítségével – közvetítésével napfényre juttassa, s eképpen az ő szellemi anyaságát kinyilatkoztassa. A múltban az ő nemi élete, a szenvedély és a szaporodás jegyét viselte magán. Ő azt csak fizikális – testi értelemben fogta föl és, mint anya, ő csak egy Természet – Anya, gyanánt szolgált, semmi módon nem úgy, miként egy szellemi anya, egy oly anya, aki felelősséget érzett és vállalt volna az ő gyermekének, ennek szellemi magasabbra – fejlődése tekintetében, így csak fizikális – testi gyermekeket  hozott létre, akiknél a lélek nem volt felélesztve. Nos azonban eljött az idő, amidőn ő nemcsak élő – testű gyermekeket szül, hanem élő – lelkű gyermekeket is.”

A NŐ FELELŐSSÉGE, FONTOS TÉNY.

(Továbbá, fontos feladat, hogy az ember maga is tudatosan fejlődjön, a tudattartalma módosuljon, hogy egészséges emberként, a Szt. Lélek ereje áradjon még a keze írásából is! /Sokan ezt látják, egy energia perdület formájában, – egy női ajak képe formájúan. A delfinek meg egy nyíló Pünkősdi rózsa alakú energia perdületet hordoznak, – mellesleg tanítanak minket a jelenlétükkel viselkedésükkel a szeretetre./ Vélhetőleg még a végítélet napjai is halasztódnak, hiszen az emberiség /a túlnyomó többsége/ jelen állapotának léte még erre sem teszi alkalmassá, – az Isteni Magas teremtői célokhoz. Van 1 jó hírem: Istennek minden problémára van egy jó megoldása. Az egyik ilyen, hogy az ember visszatér az Ősi Jogrendhez, ez egyéni és társadalmi szinten bekövetkezhet, amennyiben az Ember emeli a saját rezgésszámát a Természettörvények betartásával, légzésgyakorlatok, mirigyápolás, helyes, leölt állati termékmentes, – diétájával. A magasabbra fejlődés minden egyén számára lehetséges, egyéni döntés szabad akarat folytán. Az érzelmi finomenergiák kiáradása, – tudatos figyelembe vétele az emberi kommunikációban is egyre nagyobb jelentőséggel bír pl. párválasztásban is.)

„Hogy pedig a lélek – és szellem – állapot föléledjenek, (folytatván Dr. Hanish BÖLCSESSÉG II. c. írás részletét:) – nékünk megfelelő ápolással kell gondoznunk azt a testet, amelyet az anya megszül, azonban mi nem kényszeríthetjük a lelket és a szellemet a föléledésre, éppoly kevésbé, miként mi a vetőmagot sem kényszeríthetjük a növekedésre megérésre. Ha pedig külső eszközökkel, mi kényszert gyakorolni próbálkoznunk, akkor mi gátoljuk az Intelligenciát, vagy az Életprincípiumot a magban, hogy egy termést – gyümölcsöt hozzon létre.

Ez a megfelelő TESTÁPOLÁS azonban nem csak akkor kezdődik el, amidőn a test szükséget szenved, avagy megbetegszik, hanem az arra irányul, hogy a test tökéletesedjék a megfelelő Természettörvényekkel egybe hangzóan. Akkor a Természet a mi szervi Intelligenciáink közvetítésével mindent megad, amit az ő kincsesháza magában rejt, mint erőket és hatalmakat. Csak a mi testünkön keresztül tudja magát kifejezni a mi jobbik Ön – Énünk. Evégett azonban ennek /test/ oly tökéletesnek kell lennie, hogy minden időben megfelelni tudjon a mi óhajainknak, tehát nem szabad, hogy mintegy tákolmány gyanánt szolgáljon, egy olyan fércmű legyen, amelyet egy másvalaki folyton kijavítgat. (Pl. orvos által)

A Természet két irányban működik, felépítően és kiküszöbölő módon s a mi testünk csak akkor van és marad összhangban a Természettel, ha ő mindkét irányban egyenlőképpen helytáll. Azonban az anyák már az áldott állapotuk alatt és a szoptatásuk idején Természetellenesen táplálkoznak, így a gyermekek is már egészen kiskoruktól fogva helytelenül vannak táplálva, s az ő testük nem tudja teljesen kiválasztani – kiküszöbölni a hulladék anyagot. (A helyes táplálkozás, rágás, felnőttkorban tudatosan javítható, a jó emésztés és kiküszöbölés érdekében. A nők, anyák felelőssége ebben igen nagy, – mivel többnyire ők készítik az ételt és nevelik, tanítják a gyermekeket.  Ha pedig még a legkevesebb mennyiségű hulladék anyag is, – melynek kiküszöbölődni kellene, a gyermeki és az érési korban – visszamarad a testben, akkor a lánynak vagy a fiúnak az érési – serdülési kora nem természetes módon megy végbe. (Sok felnőttkori baj alap okozója a gyermekek helytelen szoktatása, – a megfelelő nyílt, őszinte oktatás hiánya a nemi kérdésekben.) Az újjászületési /nemi/ szervek kitágulnak, túlhevülnek, gyöngülnek, úgyhogy a természetes kifejlés gátolva van, mivel az újjászületési szervek nem tudják természetes módon ellátni az ő kötelességüket.

Ezért nékünk arra kell figyelemmel lennünk, hogy a Természetnek a segítségére legyünk, s a kiküszöbölés teljesen, – tökéletesen megtörténjék. Ha pedig mi ezt hagyjuk – elnézzük, hogy a hulladék anyagok felgyűljenek, akkor hamarosan más nehézségek mutatkoznak, s a helyzet rosszabbodik. Mindenekelőtt a tápláléknak kell azt a célt szolgálnia, amely nékünk óhajunk – szándékunk, vagyis, hogy a sejtszövetet jó karban – tartsuk s minden kiküszöbölődjék, ami a véget nem, – vagy már nem használható! Ha a táplálék teljesen megemésztődik és átalakul, s minden hulladék kiküszöbölődik, akkor az segíti a sejtszövet felépítését, ugyanúgy a test kifejezésére tudja juttatni az érzülék /elme/, lélek, szellem, Végtelenség, és Örökkévalóság legfőbb sajátságait.

A Természet kiküszöbölési nyomásának –sürgetésének mi már azzal is a segítségére vagyunk, hogy a kiküszöbölő folyamat alatt a guggoló /teljes talpakkal/ helyzetet foglaljuk el úgy hogy a combok szorosan az altesthez lapulnak, s eközben – ugyanakkor egy nedves – forró kendőt nyomkodunk a végbél záró izomzatához. Ez a bélnek kiürülését idézi elő, vagy ha pedig már történt egy kiürülés, akkor egy második ürülés lesz a következménye, amely egy vékony nyálkafonallal van beborítva. Ha ez a második ürülés nem áll be mindjárt, akkor 12 órán belül megtörténik. Ez aztán megszabadítja szervek finomabb rostjait és hártyáit a hulladék anyagok mérgétől, ami különösképpen okozója az újjászületési szervek bántalmainak. (Nőknél a fájdalmas, hosszas vérzés lehetséges havi tisztuláskor, krónikus estben, még a fogantató képesség is csökkenhet.)

Ha a hulladék anyagok, már oly nagymértékben, oly szilárdan fölhalmozódtak, hogy mi székrekedésben szenvednénk, akkor nékünk egy evőkanál vastagon folyó Petrolátumot (Paraffin olaj) kell, a bélbe juttatnunk mielőtt ágyba megyünk, utána pedig még egy gerezd hántott fokhagymát betolnunk a végbélbe a záróizmon át.

A szokásos hashajtó szerek csak a közvetlenül legutóbb fogyasztott táplálékot távolítják el, de nem a lerakódott hulladék anyagokat. Ha ilyen hashajtó szereket rendszeresen alkalmazunk, akkor nemcsak a régi hulladék anyagok maradnak leülepedve, hanem állandóan újabbak jönnek azokhoz, míg végül a záróizom bénulttá lesz és föllép az eldugulás, székrekedés.

Ha az a nyálka, mely a visszamaradt hulladék anyagokat bevonja, nem küszöbölődik ki, akkor a táplálék nem tudhat teljesen átalakulni, ekkor az idegek, a vér és az agy semmi, vagy csak kevés hasznát veszik a tápláléknak. Ilyenkor többet eszünk, mint amennyire a testnek természetes módon szüksége volna, abban a reményben, – elgondolásban, mely szerint mi, azáltal erősítjük magunkat: pedig minél többet eszünk, annál több panasz és bántalom lesz a következménye.”

A NŐ FELELŐSSÉGE. – ÉS A LEHETŐSÉGE IS, HATÁRTALAN.

(Az Ember – A NŐ, – lévén intuitív lény elegendő, ha rágondol és megjön neki, az a szívgondolat, hogy mit hogyan tegyen életében. Ám, ha mélységes bizalommal viseltetik a természettörvényekhez, és égi, angyali, arkangyali segítségekben, ha magát reménytelenségben, kétségekben találná élete folyásának, valódi dolgának mibenlétében, ekkor kérjen segítséget és köszönje meg. Nagy a szülők, tanítók felelőssége, hogy a valódi tudást, az életre való oktatást megadják. Nos, ilyenkor, ha ismereteinek tárháza nem lenne elegendő, kérje ki-ki Gábriel arkangyal segítségét, aki biztos útmutatás nyújt neki, – sugallatok, /esetleg álmok/ vagy ébredéskori gondolatok által, hogy akár miként egyék, tegyék, – élete párjával szeretet alapon a dolgukat, – hiszen a nő elsorvad a férfi érintése nélkül.)

A cikket folytatjuk.

Olvastad már?

  • ÉLET A KOZMIKUS RENDBENÉLET A KOZMIKUS RENDBEN A Forrás Törvény kimondja: Minden teremtés visszatér a teremtőjéhez! A világ működéséből […]
  • A KAREZZA ALAPTÖRVÉNYEIA KAREZZA ALAPTÖRVÉNYEI „A Karezza első Alaptörvénye: a gyakorlásának alapfeltétele, hogy előzetesen […]
  • MAGYAR NŐNAPMAGYAR NŐNAP AZ IGAZI MAGYAR NŐNAP Március 24. A NŐ, a Nőiség Ősi princípiumának misztikus […]
  • FÉRFIAK RÉSZÉREFÉRFIAK RÉSZÉRE Természetes szépségében, Ő, a NŐ Isten Szent Lelke a Bölcsesség. S te Nő, lásd magad […]

 

Vélemény, hozzászólás?